Regulamin Konkursu Corona Sunsets Session

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs

prowadzony pod nazwą „ Corona Sunsets Session ”, zwany w dalszej części „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest: GreenCorp1 sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, NIP: 6423190152 Oraz grupa fotograficzna WROCLOVERS.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.06.2019 i trwa do dnia 16.06.2019

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem platformy

internetowej Instagram pod adresem, zwanej dalej „Stroną Konkursową”, na której to zostanie załączony link do Regulaminu Konkursu, opublikowanego na blogu WROCLOVERS pod adresem:

https://www.wroclovers.pl/…

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem

społecznościowym Facebook® oraz Instagram ani z ich właścicielami, czy administratorami. Właściciele

portali nie ponoszą odpowiedzialności za realizację Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i

reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału w

Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie wymaga:

a. akceptacji Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie: www.wroclovers.pl

b. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

c. posiadanie konta użytkownika na portalu Instagram.

2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności

prawnych.

§ 3 Zasady Konkursu

1. Uczestnik Konkursu, zwany dalej (Uczestnikiem), zobowiązany jest w trakcie trwania Konkursu do

udostępnienia publicznie swojego profilu, zwanego dalej „Profilem” w aplikacji Instagram.

2. Pracę konkursową stanowi wykonanie fotografii przedstawiającą festiwalową modową stylizację.

3. Zdjęcie konkursowe musi być oznaczone w jego opisie dwoma hashtagami: #coronasunsetssession  oraz #wroclovers

3. W trakcie trwania konkursu, Uczestnicy Konkursu mają szansę wygrać 5 darmowych, podwójnych zaproszeń na Festiwal: Corona Sunsets Session we Wrocławiu, w dniach 09 -10 sierpnia 2019

4. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać udział w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu od dnia 01.06.2019 do dnia 16.06.2019 włącznie.

§. 4 Uczestnik Konkursu

1.Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego,

2.Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego Profilu na portalu

Instagram.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojej nazwy konta/Profilu na

Instagramie oraz w przypadku wygranej w Konkursie nazwy użytkownika profilu na Instagramie na liście laureatów Konkursu, zamieszczonej na stronie www.wroclovers.pl

4.Laureat konkursu ma prawo tylko do jednej nagrody

5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a) zalogowanie się na swoje konto na Instagramie i posiadanie profilu https://www.instagram.com/wroclovers na swojej liście obserwowanych profili na portalu Instagram .

b) zapoznanie się z zasadami aktualnie trwającego Konkursu na profilu na stronie: www.wroclovers.pl oraz z niniejszym Regulaminem Konkursu oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu.

c) dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez wykonanie fotografii w konwencji zgodnej z

tematyką. ( dalej jako „Zdjęcie”)

d) na swoim Profilu na Instagramie, który musi być udostępniony publicznie, zamieszczenie wykonanego

przez Uczestnika Zdjęcia na czas trwającego Konkursu oraz pozostawienie Zdjęcia do czasu ogłoszenia

wyników przez Organizatora.

e) otagowanie Zdjęcia tagami #coronasunsetssession #wroclovers tym samym akceptując niniejszy Regulamin.

6. Zdjęcie nie może zawierać treści niecenzuralnych, w tym wulgarnych lub dyskryminujących, nazw

zastrzeżonych lub prawnie chronionych.

7. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zamieścić Zdjęcie na swoim Profilu w okresie trwania Konkursu.

8. Organizator wyklucza z Konkursu Zdjęcia, które zostały zamieszczone na Profilu Uczestnika przed

rozpoczęciem Konkursu mimo, że zostały one prawidłowo otagowane według warunków wymienionych w

art. 4 ust. 5a.

9. Wyłącznie spełnienie wszystkich warunków określonych w § 4 ust. 1-9 niniejszego Regulaminu

stanowić będzie dokonanie poprawnego zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenia naruszające postanowienia

Regulaminu nie będą uwzględniane przez komisję konkursową, (zwaną dalej „Komisją”) przy

przyznawaniu nagród.

10. Uczestnicy zamieszczający Zdjęcia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, mogą zostać

wyłączeni z udziału w Konkursie.

11. Upublicznione Zdjęcia Uczestników podlegają ocenie przez Komisję.

12. Zdjęcia będą na bieżąco poddawane weryfikacji przez Komisję pod kątem zgodności z Regulaminem.

13. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Zdjęć.

14. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu muszą być pracami samodzielnymi Uczestnika.

15. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia

zamieszczonego na Instagramie.

16. Zamieszczając Zdjęcie na swoim Profilu na Instagramie w ramach Konkursu Uczestnik zezwala

Organizatorowi na korzystanie ze Zdjęcia co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w szczególności

na następujących pól eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu;

b) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzenie kopii tych zapisów;

c) udostępnienie linku do zdjęcia lub samego zdjęcia na profilu Instagramowym, Facebookowym oraz na Stronie organizatora.

17. Uczestnik konkursu udziela zgodę na korzystanie przez organizatora z praw zależnych do Zdjęcia

18. Z chwilą wydania nagrody autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zdjęć przysługujące

Uczestnikowi zostają przeniesione na Organizatora w zakresie opisanym w art. 4 ust. 16.

19. Zamieszczając Zdjęcie na swoim Profilu na Instagramie w ramach Konkursu Uczestnik zezwala

Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy o prawie

autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5. Nagrody

1. W Konkursie przyznawane są nagrody, zwane dalej „Nagrodami”

2. Każda wygrana w Konkursie składa to  5 darmowych, podwójnych zaproszeń na Festiwal: Corona Sunsets Session we Wrocławiu, w dniach 09 -10 sierpnia 2019

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na Stronie Konkursowej, www.wroclovers.pl lub

informując samych Laureatów – w wiadomościach prywatnych na Instagramie.

§ 6. KOMISJA

1. Wyboru Laureatów wszystkich nagród w Konkursie dokona Komisja . Komisja jest organem

dokonującym weryfikacji spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz

decydującym o przyznaniu nagród.

2. Komisja działa w trzyosobowym składzie: Marcin Walencik członek grupy fotograficznej WROCLOVERS, Bartosz Mokrzycki nauczyciel fotografii w ROE, Marek Maziarz fotograf.

3. Komisja dokona wyboru Laureatów Konkursu w okresie nie przekraczającym 30 dni roboczych od

zakończenia Konkursu. Decyzja Komisji jest ostateczna.

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania Zdjęć na swoim profilu na Instagramie,

widocznych publicznie do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.

5. W przypadku usunięcia Zdjęcia przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników Uczestnik

wyraża tym samym dobrowolną zgodę na rezygnację z udziału w Konkursie.

6. Po ogłoszeniu wyników przez Komisje Laureat uprawniony jest do odbioru nagrody pod adresem we Wrocławiu, wskazanym w korespondencji o przyznaniu nagrody. Nagrody nie wysyłane są do Laureata, możliwy jest jedynie odbiór osobisty.

7. Nagrody w Konkursie nie podlegają przez Uczestników zamieniane na inne nagrody bądź środki

finansowe.

8 . W przypadku nieodebrania nagrody przez Uczestnika w ciągu 30 dni nagroda pozostaje do dyspozycji

Organizatora

§ 7. Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie, z zastrzeżeniem §

4 ust. 10 Regulaminu.

§ 8 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia laureatów można zgłaszać mailowa pod adresem wroclovers.official@gmail.com z dopiskiem

„ Corona Sunset Session” do dnia 30.06.2019.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzonej reklamacji listem poleconym.

§ 9. Dane osobowe

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora publicznie

widocznych w Internecie danych osobowych oraz danych osobowych podanych dobrowolnie przez

Uczestnika Organizatorowi w przypadku wygranej, na potrzeby wysyłki nagrody.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO wyłącznie w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym

realizacji odbioru nagrody.

3. Kompletne podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z

udziałem i rozstrzygnięciem Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w

Konkursie, a w przypadku Laureatów, także, dla otrzymania nagrody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie

danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

4. Każda Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do żądania

zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia.

5. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz rozpowszechnianie jego wizerunku

jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec

przetwarzania jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcia zgody na

rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w toku trwania Konkursu, zostanie on wykluczony z udziału w

Konkursie.

§ 10 Odpowiedzialność

1. Organizator nie odpowiada za Zdjęcia Uczestników Konkursu, które naruszają prawa autorskie lub

inne prawa osób trzecich, jak również w wypadku jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia

takich naruszeń, a także wszelkie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność

słowa i dobre obyczaje.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub

nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub

opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

3. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny.

4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.